Naša obec leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny v terasových náplavoch Rajčanky. Južná časť chotára je pahorkatina, severnú a západnú časť zaberá hornatina v zlepencových a vápencových skalách.

Obec Zbyňov

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Zbyňov

Tlačiť

Obec Zbyňov, zastúpená starostom obce Ing. Stanislavom Hudekom, podľa zákona č. 369/2004 Z.z,, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 

 

                              HLAVNÝ  KONTROLÓR  obce Zbyňov

 

 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:  organizačné schopnosti, bezúhonnosť, flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:

-         Overená fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní

-         Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-         Profesijný životopis (vrátane písomného a tel. kontaktu)

-         Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 428/2002 Z.z.)

 

Dátum a miesto výberového konania: 08.06.2017 – Obecný úrad Zbyňov

 

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači poslať najneskôr do 07.06. 2017 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie“ na hlavného kontrolóra obce Zbyňov na adresu: Obecný úrad Zbyňov,

Hlavná 19, 013 19 Kľače alebo priniesť osobne do podateľne obecného úradu Zbyňov počas úradných hodín.

 

 

 

 

V Zbyňove dňa 15.05.2017

 

 

Na stiahnutie:
Vyberove konanie na hlavneho kontrolora obce Zbynov